Pam ddylech chi weithio gyda ni?

Mae dod i adnabod ein cleientiaid a'n rhanddeiliaid yn bwysig iawn i ni. Mae rhoi gofynion pobl wrth galon ein gwaith a'n gwasanaethau yn ein helpu i gyflawni camau gweithredu perthnasol a diddorol gan arwain at fwy o fanteision. Rydym yn credu mewn dod o hyd i atebion da ac wedyn hwyluso mynediad eang atynt.

Wrth ddarparu ein gweithgareddau ...

Wrth ddarparu ein gweithgareddau, rydym yn chwilio am gysylltiadau a chyfleoedd ar draws ein holl ffrydiau gwaith er mwyn cael yr effaith fwyaf bosib o'n hymdrechion. I gyflawni hyn, rydym yn cyflogi staff sy'n meddu ar amrywiol arbenigeddau a phrofiad blaenorol gan annog gweithio'n hyblyg mewn tîm fel bod modd manteisio ar yr ystod lawn o sgiliau a syniadau.

Ystadegau Allweddol
Ers 2001, mae Warm and Well wedi gwneud mwy na 64,000 o welliannau effeithlonrwydd ynni mewn 41,000 o gartrefi, gan arbed 17,000 o CO₂ bob blwyddyn!
Rydym wedi sicrhau mwy na £2m o gyllid ar gyfer grwpiau cymunedol.
Rydym wedi gweithio gyda dros 500 o fusnesau.
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi cefnogi 7,107 o ddisgyblion mewn 204 o ysgolion.
Rydym wedi gweithio'n uniongyrchol gyda 65 cymuned, gan gyflawni dros 80 o arolygon mewn adeiladau cymunedol a hyfforddi 878 aelod o'r gymuned.
Rydym yn rhoi pwys mawr ar weithio mewn partneriaeth ...

Rydym yn rhoi pwys mawr ar weithio mewn partneriaeth a sut mae hynny'n gallu helpu i integreiddio ein gwaith mewn cymunedau. Lle bo anawsterau, rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau cyllid er mwyn darparu unrhyw wasanaethau angenrheidiol ein hunain.

Mae gennym lawer o straeon sy'n dangos ...

Mae gennym lawer o straeon sy'n dangos sut rydym wedi cyfrannu at bob math o weithgarwch diddorol, a hynny'n wreiddiol drwy wrando ar unigolion neu grŵp. Tarwch olwg ar ein tudalen Meysydd gwaith i ddysgu am ein dulliau o gefnogi cymunedau i ddod yn fwy cynaliadwy. Hefyd, gallwch ddarllen am yr holl bethau rydyn ni'n gweithio arnyn nhw ar hyn o bryd ar ein tudalen Gweithgareddau presennol.

Dyma rai o'n cleientiaid:

European Union
Gloucester Rugby
Keep Wales Tidy
South Gloucestershire Council
Stroud Brewery
Stroud District Council
Touchwood Shopping Centre
Welsh Government

Dyma rai o'n rhwydweithiau ehangach:

Blaenau Gwent County Council
FEDARENE
Natural Resources Wales
Sustrans
Tai Calon
Technical University of Vienna
The Institution of Mechanical Engineers
The National Trust

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd