Cyhoeddiadau

Croeso i'n tudalen gyhoeddiadau. Yma, gallwch ddarllen ystod eang o adroddiadau a deunyddiau defnyddiol sydd nid yn unig yn rhoi sylw i'n prosiectau ond hefyd yn rhoi blas i chi o'n gwaith. Efallai hefyd y gallan nhw gefnogi eich ymdrechion ym maes cynaliadwyedd.

Targed 2050 - Cartrefi yn Stroud

Mae'r adroddiad hwn yn disgrifio elfen ddomestig Targed 2050 ac mae'n un o gyfres o gyhoeddiadau sy'n rhoi sylw i sectorau gwahanol, bob un gydag astudiaethau achos go-iawn yn gefn iddynt.

Yn 2007, comisiynwyd Asiantaeth Ynni Severn Wye gan Gyngor Dosbarth Stroud i lunio a chyflwyno rhaglen waith newydd i fynd i'r afael â newid hinsawdd.

Lluniwyd Targed 2050 Stroud i gydfynd â rhaglenni cenedlaethol ac i ysgogi newidiadau sylweddol.

Mae Targed 2050 - Cartrefi wedi rhoi sail ar gyfer dull gweithredu effeithiol a hirdymor er mwyn cyflawni gostyngiadau sylweddol mewn defnydd ynni a charbon mewn cartrefi presennol yn y DU.

Llwytho i lawr


Targed 2050 - Adeiladau Cymunedol yn Stroud

Mae'r adroddiad hwn yn disgrifio'r elfen adeiladau cymunedol o Darged 2050 ac mae'n un o gyfres o adroddiadau sy'n rhoi sylw i sectorau gwahanol, bob un gydag astudiaethau achos go-iawn yn gefn iddynt.

 

Yn 2007, comisiynwyd Asiantaeth Ynni Severn Wye gan Gyngor Dosbarth Stroud i lunio a chyflwyno rhaglen waith newydd i fynd i'r afael â newid hinsawdd.

Mae'r prosiect Targed 2050 - Adeiladau Cymunedol yn profi y gall darparu cyngor arbenigol wedi'i deilwra'n arbennig, ochr yn ochr â chyllid cyfalaf, roi hwb i adeiladau cymunedol i gymryd camau a gwneud gwelliannau pwysig yn sydyn.

Llwytho i lawr


Targed 2050 - Busnesau yn Stroud

Mae'r adroddiad hwn yn disgrifio elfen fusnes Targed 2050 ac mae'n un o gyfres o adroddiadau sy'n rhoi sylw i sectorau gwahanol, bob un gydag astudiaethau achos go-iawn yn gefn iddynt.

Yn 2007, comisiynwyd Asiantaeth Ynni Severn Wye gan Gyngor Dosbarth Stroud i lunio a chyflwyno rhaglen waith newydd i fynd i'r afael â newid hinsawdd. Roeddent am ategu rhaglenni cenedlaethol ac ysgogi newid sylweddol.

Y grŵp targed yn hyn o beth oedd Busnesau Bach a Chanolig sy'n gwario hyd at £50,000 ar ynni er mwyn adnabod ffyrdd o leihau eu defnydd o ynni.

Llwytho i lawr


Prosiect "Countdown to Low Carbon Homes"

Lluniwyd y prosiect 'Countdown to Low Carbon Homes' (2012-14) er mwyn ymchwilio, datblygu a chyflwyno agwedd ymarferol ac integredig o wneud addasiadau ar lefel gymunedol i gyflawni gwelliannau ynni i adeiladau, gan ganolbwyntio'n benodol ar gartrefi a drwy gydweithio â Busnesau Bach a Chanolig.

Drwy archwilio'r holl 'daith addasu' o'r cam cynllunio i weithredu a'r defnydd o ynni ar ôl gorffen y gwaith, amcan y prosiect 'Countdown to Low Carbon Homes' oedd chwilio am ffyrdd o wneud addasiadau domestig yn haws ac yn fwy cyffredin, a gwneud hynny fel bod busnesau lleol yn gallu elwa o'r gwaith.

Llwytho i lawr


Ynni Adnewyddadwy ar gyfer Adeiladau Cymunedol

Mae'r daflen hon yn eich helpu i gymharu amrywiol dechnolegau ynni adnewyddadwy a pha mor gynaliadwy ydynt ar gyfer adeiladau cymunedol.

Llwytho i lawr


Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Adeiladau Cymunedol

Mae'r daflen hon yn amlinellu mesurau effeithlonrwydd ynni ar gyfer adeiladau cymunedol. Mae'n cynnig awgrymiadau defnyddiol ar ffyrdd o leihau eich biliau a'ch costau gweithredu.

Llwytho i lawr


Gweithgareddau Tyfu a Chompostio yn y Gymuned

Mae'r daflen hon yn rhoi sylw i brosiectau tyfu bwyd cymunedol yn sir Fynwy ac yn rhoi cyngor defnyddiol ar gynhyrchu compost o safon!

Llwytho i lawr


Y Dyfarniad Ynni Cynaliadwy Ewropeaidd (E-seaP)

Mae'r cyhoeddiad hwn yn rhoi trosolwg o sut lwyddodd y rhaglen beilot E-seaP i gefnogi 17 o garchardai ledled Ewrop

Mae'r Dyfarniad Ynni Cynaliadwy Ewropeaidd (E-seaP) yn gynllun a luniwyd gan Severn Wye a chonsortiwm o bartneriaid ledled Ewrop. Drwy gyfrwng cyfres o adnoddau manwl, ei nod yw cefnogi, gwella a chydnabod carchardai am eu hymdrechion i sefydlu ethos ac arferion cynaliadwy o ran ynni.

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd