[Translate to Cymraeg:] Project Profile
Partneriaeth Addysg Amgylcheddol Swydd Gaerloyw

Partneriaeth Addysg Amgylcheddol Swydd Gaerloyw

Rydyn ni'n cadeirio Partneriaeth Addysg Amgylcheddol Swydd Gaerloyw (Gloucestershire Environmental Education Partnership), sy'n gasgliad o sefydliadau sy'n cynnig cymorth i ysgolion a grwpiau addysgol eraill ym maes addysg cynaliadwyedd.

'Y pwynt cyswllt cyntaf i bob athro sydd â diddordeb mewn cynaliadwyedd neu addysg amgylcheddol yn y sir'

Drwy ddwyn ynghyd arbenigedd ac adnoddau pob sefydliad, rydyn ni'n gallu cynnig cymorth ym mhob agwedd o'r gwaith cynaliadwyedd hwn.


Dyma'r sefydliadau sy'n rhan o'r Bartneriaeth

Westonbirt Arboretum 

Mae'r tîm dysgu yn Westonbirt yn darparu ystod o raglenni dan eu harweiniad ar y safle i grwpiau Cyfnod Allweddol 2 ac uwch, gan archwilio amrywiol bynciau ymysg casgliad o goed sydd gyda'r gorau yn y byd. Mae ein partneriaid, Learning with Nature (gweler isod), yn cynnal sesiynau dan arweiniad i blant cyn oed ysgol, dosbarth derbyn a Chyfnod Allweddol 1. Mae llawer o ddewisiadau hunan-arwain ar gael i bob oed hefyd.


Learning with Nature

Mae Learning With Nature yn sefydliad nid er elw sydd â'i wreiddiau yn Swydd Wiltshire sy'n arbenigo mewn darparu sesiynau dysgu yn yr awyr agored i ysgolion a grwpiau pobl ifanc.  Ar hyn o bryd maen nhw'n darparu'r holl raglenni dysgu cyn oed ysgol, y blynyddoedd cynnar a Chyfnod Allweddol 1 yn  Westonbirt Arboretum mewn partneriaeth â'r Forestry Commission.


Bristol Textile Recyclers (BTR)

Gallwch chi godi arian ar gyfer eich mudiad drwy ailgylchu hen decstilau! Mae BTR yn gweithio gydag ysgolion, grwpiau cymunedol a mudiadau elusennol eraill er mwyn eu helpu i godi arian drwy ailgylchu dillad, esgidiau, bagiau a beltiau. Cyflawnir hyn drwy drefnu ymgyrch casglu dillad neu roi blwch ailgylchu tecstilau am ddim yn eiddo'r mudiad. Mae croeso i chi holi am fwy o wybodaeth am ailgylchu tecstilau a threfnu ymweliad i BTR er mwyn cael taith am ddim o amgylch y ffatri a'r gweithdy atgyweirio. 


Recycle for Gloucestershire

Mae 'Recycle for Gloucestershire' yn rhan o Dîm Gwastraff ar y Cyd Swydd Gaerloyw a gallant gefnogi ysgolion a grwpiau pobl ifanc i leihau, ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio eu gwastraff. Ewch i'r wefan i gael rhagor o wybodaeth.


Vision 21
 

Mae Vision 21 yn elusen annibynnol yn ymdrin â chynaliadwyedd gan gynnig cyngor a gwybodaeth i unigolion, mudiadau cymunedol, grwpiau addysg a busnesau er mwyn eu galluogi nhw i ddod yn fwy cynaliadwy.


South West Learning for Sustainability Coalition (SWLfSC) 

Cwmni Budd Cymunedol yw SWLfSC gyda dros 130 o fudiadau ac unigolion yn rhan ohono ledled De Orllewin Lloegr. Mae'r aelodau'n rhannu arbenigedd mewn datblygu cynaliadwy, addysg a dysgu, gan wybod bod dysgu, yn ei ystyr ehangaf, yn hanfodol i ddatblygu cynaliadwyedd De Orllewin Lloegr.
  

Gillian Traverse - Outdoor Learning Solutions 

Mae gan Gillian gwmni ymgynghori sydd wedi hen ennill ei blwyf ym maes Addysg Amgylcheddol a Dysgu yn yr Awyr Agored. Mae'n cefnogi'r ymgyrch 'Learning Outside the Classroom’ gyda gwybodaeth a chyngor ar bob agwedd o ddatblygu cwricwlwm awyr agored cynaliadwy. Mae'n cynnig Hyfforddiant Achrededig a Datblygiad Proffesiynol, Hyfforddiant mewn Swydd, datblygu tir, Dysgu yn y Fforest a thiwtoriaeth breswyl ac ymweliadau dyddiol yn lleol i chi neu'n rhywle arall outdoorslearningsolutions(at)gmail.com 


Prosiect Stroud Valleys

Mae Prosiect Stroud Valleys yn elusen sy'n ceisio gwarchod a gwella'r amgylchedd lleol drwy weithio gyda chymunedau i gofleidio datblygiad cynaliadwy a bioamrywiaeth. Drwy hyn rydyn ni am wneud Stroud a'r cyffiniau'n lle gwell ac iachach i fyw ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol. Rydyn ni'n gweithio gyda phob grŵp yn y gymuned, yn cynnwys ysgolion cynradd ac uwchradd, ac yn cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

Canolfan WWT Slimbridge Wetlands

Mae Slimbridge yn croesawu grwpiau ysgol o bob maint drwy gydol y flwyddyn. Maent yn cynnig sesiynau dysgu dan arweiniad ac ymweliadau hunan-arwain.

Ymarferydd Addysg Awyr Agored: Sally Morley - sally.wilderness(at)hotmail.co.uk (Dim gwefan)

Mae Sally yn gweithio gydag ysgolion i gynnal profiadau diwrnod ac ymweliadau preswyl i ysgolion yn yr awyr agored naturiol neu ar dir yr ysgol. Mae hi hefyd yn cynnig sesiynau hyfforddiant mewn swydd i staff. Am ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu: sally.wilderness(at)hotmail.co.uk


Gloucestershire Healthy Living and Learning
 

Sefydlwyd Gloucestershire Healthy Living and Learning (GHLL) pan ddaeth y prosiect Ysgolion Iach i ben. Mae GHLL yn cynnig cymorth i ysgolion a cholegau ledled Swydd Gaerloyw ar bob agwedd o ABCh a Dinasyddiaeth. Cynigir y cymorth hwn am ddim i sefydliadau addysgol drwy eu cyngor sir a chyllid gan Iechyd Cyhoeddus. Gellir achredu lleoliadau drwy gwblhau Adolygiad ac wedyn cynnal gwaith ymyrryd sy'n canolbwyntio ar agweddau o wella iechyd meddwl ac ystod o ganlyniadau iechyd a lles eraill. 


Gloucestershire Wildlife Trust

Mae Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Swydd Gaerloyw (GWT) yn cynnig amrediad eang o sesiynau addysgol traws-gwricwlaidd ac ymarferol yn yr awyr agored. Gellir eu teilwra'n arbennig ar gyfer eich gofynion. Gallwch ddarparu'r rhain yn yr ysgol neu yn un o'n 60+ safle ledled Swydd Gaerloyw yn cynnwys Crickley Hill, Greystones Farm a Robinswood Hill.

 

Q. Pa elfen o'r prosiect sydd wedi creu'r argraff fwyaf arnoch?

Mae GEEP wedi datblygu'n grŵp agos iawn sy'n fodlon helpu ei gilydd ym mhob ffordd bosib. Dwi'n falch iawn o ymrwymiad pob un o'n sefydliadau sy'n aelodau. Maen nhw wir yn credu yn yr hyn maen nhw'n ei wneud ac yn mynd y filltir ychwanegol wrth gefnogi ysgolion gyda'u gwaith cynaliadwyedd.

 

Q. Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am y prosiect hwn?

Mae'r prosiect hwn wedi rhoi cyfle heb ei ail i fi helpu plant i ymgysylltu'n uniongyrchol â byd natur. Dwi'n credu'n gryf am hyn. Drwy helpu pobl i gysylltu â byd natur, gallwn feithrin y cariad dwfn a'r parch hynny sydd eu hangen er mwyn cynorthwyo i ddatrys y problemau mae ein plant yn eu hwynebu ar hyn o bryd.

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd