[Translate to Cymraeg:] Project Profile
Llinell Gyngor

Llinell Gyngor

Mae llinell gyngor benodol Severn Wye yn darparu cyngor am ynni yn y cartref ledled de orllewin Lloegr. Mae hwn yn wasanaeth lleol, diduedd ac am ddim.

Gall ein tîm o ymgynghorwyr ynni sydd wedi'u hyfforddi'n dda eich helpu ag ystod eang o faterion sy'n ymwneud ag ynni drwy gynnig cyngor arbenigol sydd wedi'i deilwra i chi. Gallwn helpu deiliaid tai i ddeall eu biliau ynni a rhoi cyngor ar fesurau effeithlonrwydd ynni gan gynnwys gwresogi, insiwleiddio, goleuadau a chyfarpar. Gallwn hefyd helpu i roi gwell dealltwriaeth i'n cwsmeriaid o ynni adnewyddadwy, gan gynnwys manteision ac anfanteision y technolegau sydd ar gael a pha opsiynau sydd fwyaf addas. Mewn rhai achosion, gall ein tîm gyfeirio cleientiaid at ffynonellau cyllid a chymorth ariannol ar gyfer gosod mesurau effeithlonrwydd ynni penodol.

Mae'r tîm o gynghorwyr yn mynd o gwmpas Sir Gaerloyw a De Sir Gaerloyw bob amser, ac yn mynd i ddigwyddiadau cymunedol ac yn rhoi cyflwyniadau a sesiynau briffio i sefydliadau partner.

Os oes gennych chi broblemau yn ymwneud ag ynni ar hyn o bryd, gallwn ni eich helpu. Ffoniwch ein tîm cyfeillgar ac ymroddedig ar 0800 500 30 76. Mae'r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9am tan 5pm.

 

Q. Pa elfen o'r prosiect sydd wedi creu'r argraff fwyaf arnoch?

 

Mae'r nifer enfawr o bobl rydym wedi'u helpu dros y blynyddoedd yn anhygoel, nid yn y sector effeithlonrwydd ynni yn unig, ond drwy wasanaethau cymorth sydd ar gael gan ein partneriaid megis Age UK, Canolfannau Cyngor ar Bopeth, Banciau bwyd a llawer mwy.

Q. Beth ydych chi fwyaf balch ohono?

Mae helpu rhai o gleientiaid mwyaf bregus Sir Gaerloyw yn rhoi llawer o foddhad i mi. Rydym yn darparu gwasanaeth cadarn sy'n sicrhau'r arbedion ynni a'r arbedion costau mwyaf posib i'n cleientiaid, yn ogystal â gwella cynhesrwydd a moethusrwydd sy'n arwain at iechyd a llesiant gwell.

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd