[Translate to Cymraeg:] Project Profile
Eich Dyfodol Gwyrdd

Eich Dyfodol Gwyrdd

Mae Eich Dyfodol Gwyrdd yn ddigwyddiad rhyngweithiol sy'n magu diddordeb disgyblion ysgol yn yr economi carbon isel, a'u rôl i gyflawni hyn drwy eu dewisiadau gyrfa.

Roedd yn ddigwyddiad ardderchog. Roedd y darlithwyr a'r busnesau yn ysbrydoledig ac roedden nhw'n wych gyda'r myfyrwyr

Teacher

Ym mhob digwyddiad, mae cannoedd o fyfyrwyr yn gweithio ochr yn ochr â busnesau. Gyda'i gilydd, maent yn mynd i'r afael â chyfres o heriau busnes go iawn fel; datblygu atebion creadigol ar gyfer materion yn ymwneud â gwastraff yng Ngwyliau Glastonbury a, dylunio cynnyrch cynaliadwy ar gyfer IKEA a H&M.

Yn gyffredinol, mae Dyfodol Gwyrdd yn cyd-fynd â'r angen gwirioneddol i ddatblygu dealltwriaeth o gynaliadwyedd, meithrin sgiliau newydd, a mynd i'r afael â diweithdra ymysg pobl ifanc.

Hyd yn hyn, mae 10 o ddigwyddiadau wedi cael eu cynnal ledled y de-orllewin a'r canolbarth, ac wedi ymgysylltu â miloedd o fyfyrwyr, o 136 o ysgolion, a 267 o fusnesau.

 

Q. Pa elfen o'r prosiect sydd wedi creu'r argraff fwyaf arnoch?

Er mai ysgolion yw'r gynulleidfa darged, roedd yn syndod gweld cymaint mae busnesau wedi elwa o gymryd rhan. Maent wir wedi mwynhau gallu rhwydweithio a chydweithio â gweithwyr proffesiynol eraill. Ond mae'r myfyrwyr hefyd wedi rhoi syniadau newydd ac unigryw iddyn nhw. Fel dywedodd Asiantaeth yr Amgylchedd, "Roedd yn gyfle i gamu allan o'n 'swigen' sefydliadol a gweld y materion o bersbectif newydd."

Q. Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am y prosiect hwn?

Mae'n wych treulio amser yn y digwyddiadau - cael gweld brwdfrydedd y myfyrwyr wrth iddynt ryngweithio â'r busnesau, a gwrando ar eu syniadau creadigol. Ymhlith eu syniadau roedd datblygu ymgyrch ar gyfer Trenau Virgin, lle'r oedd cwsmeriaid yn gallu casglu pwyntiau ar gerdyn bob tro roeddent yn ailgylchu ar y trên. Byddai modd defnyddio'r pwyntiau i dalu am docynnau yn y dyfodol. Syniad arall oedd cael cawodydd heb ddŵr mewn ystafelloedd ffitrwydd sy'n defnyddio niwl a golau uwchfioled i ladd bacteria, gwneud i chi arogli'n lân, a'ch lleithio chi ar yr un pryd!

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd