[Translate to Cymraeg:] Project Profile
Boosting Urban Mobility Plans (BUMP)

Boosting Urban Mobility Plans (BUMP)

Mae'r Prosiect BUMP yn cefnogi Awdurdodau Lleol ar draws 9 gwlad yn yr UE i ddatblygu Cynlluniau Symudedd Trefol Cynaliadwy (SUMPs) ar gyfer eu hardaloedd.

Bydd 36 dinas neu ardal yn llunio 'Sustainable Urban Mobility Plans' (SUMPs) dros oes y prosiect. Bwriedir llunio 60 cynllun arall erbyn 2020.

Mae SUMPs yn hyrwyddo strategaethau sy'n galluogi pobl i deithio'n ddiogel, mewn ffordd fforddiadwy, ac mewn ffyrdd sydd ddim yn achosi llawer o ddifrod i'r amgylchedd ac sy'n hybu byw'n iach.

Maent yn ymwneud â llawer mwy na thrafnidiaeth. Yn hytrach, maent yn ceisio creu llefydd lle gall plant chwarae'n ddiogel; lle mae'r aer yn lân; lle gallwch chi gerdded i'r siop a lle gall busnesau ffynnu.

Yma yn y DU, rydym yn gweithio gyda phedwar Awdurdod Lleol: Cyngor Dinas Bryste, Cyngor Sir Swydd Caerloyw, Cyngor Bwrdeistref Tewkesbury a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae staff o'r Awdurdodau Lleol hyn wedi bod yn bresennol mewn 6 o fodiwlau hyfforddi ac wedi cael cyfle i ymweld â dinasoedd Ewropeaidd eraill, gan fynd i Weithdai Dysgu ar y Cyd lle roeddent yn gallu rhannu syniadau ac arbenigedd â staff o Awdurdodau Lleol o bob cwr o Ewrop

Rydym wrthi'n rhoi hyfforddiant pwrpasol iddynt, a hynny mewn partneriaeth â Jon Harris o Harris Ethical ac maent yn gobeithio cwblhau eu SOMPs erbyn mis Mawrth 2016, pan fyddant yn cael eu cyhoeddi yma ac ar wefan y prosiect.

Q. Pa elfen o'r prosiect sydd wedi creu'r argraff fwyaf arnoch chi?

Pa mor gyflym mae'r cysyniad hwn o SUMP yn lledaenu ledled Ewrop. Mae hwn yn gyfnod cyffrous o ran hyrwyddo dewisiadau cludiant cynaliadwy ar draws y cyfandir (a thu hwnt).

Q. Beth ydych chi'n ei fwynhau fwyaf am y prosiect hwn?

Mae gweithio ar y prosiect hwn wedi rhoi cyfle i mi ddatblygu arbenigedd mewn maes cynaliadwyedd newydd nad oedd gen i fawr o brofiad ynddo yn flaenorol. Mae wedi bod yn gyffrous gweithio mewn maes newydd a gyda sefydliadau newydd nad ydyn ni wedi gweithio gyda nhw o'r blaen.

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd