Gweithgareddau presennol

Mae gennym ystod eang o brosiectau ar y gweill ar unrhyw adeg, bob un ohonyn nhw'n ein helpu i gyflawni ein gweledigaeth o greu dyfodol cynaliadwy heb dodi tanwydd. Ar y dudalen hon, gallwch gael cipolwg ar bopeth sydd ar y gweill gennym ar y pryd.

Prosiectau

Adeiladu i Garbon Isel (Build2LC)

Mae Adeiladu i Garbon Isel (Build3LC) yn ychwanegu gwerth ac yn gwella'r cydweithrediad rhwng y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector er mwyn addasu eiddo domestig yn effeithiol i liniaru tlodi tanwydd a gwella iechyd a llesiant trigolion Swydd Gaerloyw yn y pen draw. Bydd gweithgaredd y prosiect i'w weld yn glir o ran gwella iechyd a lleihau allyriadau carbon. Y nod yw defnyddio Build2LC yn Swydd Gaerloyw fel model i ardaloedd eraill, a'r weledigaeth yw dylanwadu ar bolisïau lleol a chenedlaethol yn y dyfodol.

ASSIST 2gether

The ASSIST project is an EU Horizon 2020 funded project which operates on two levels: it will use volunteers to support consumers, particularly those who are vulnerable to fuel poverty, to actively engage in the energy market and also improve energy efficiency behaviors; and will aim to influence policy and activity at all levels.

Benthyciadau Ynni Cartref

Mewn partneriaeth â Chyngor De Swydd Gaerloyw, mae Severn Wye wedi sefydlu cynllun benthyciadau i ddeiliaid tai sydd am wella effeithlonrwydd ynni eu cartrefi.

Blaenoriaethu Cartrefi Cynnes Cymru

Mae Blaenoriaethu Cartrefi Cynnes Cymru (Prioritising Warm Welsh Homes) yn cynnig ystod eang o wasanaethau cymorth holistig rhad ac am ddim ar gyfer pobl sy'n cael eu heffeithio gan dlodi tanwydd ac mae'n canolbwyntio ar y Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth.

Boosting Urban Mobility Plans (BUMP)

Mae'r Prosiect BUMP yn cefnogi Awdurdodau Lleol ar draws 9 gwlad yn yr UE i ddatblygu Cynlluniau Symudedd Trefol Cynaliadwy (SUMPs) ar gyfer eu hardaloedd.

Combine

Roedd y prosiect Combine wedi archwilio dichonoldeb troi deunydd planhigion gwastraff (fel brwyn, eithin, rhedyn, porfa a deiliach sy'n tyfu ar ochr ffyrdd) yn frics tanwydd o ansawdd tebyg i sglodion coed.

Cronfa Gwres Canolog DECC

Mae Severn Wye yn cefnogi awdurdodau lleol yn Swydd Gaerloyw a De Swydd Gaerloyw i dargedu pobl agored i niwed sydd heb systemau gwres canolog.

Cynefin

Mae Cynefin yn rhaglen sy'n archwilio dulliau newydd o gyflwyno newidiadau a gwelliannau hirdymor i ansawdd bywyd a llesiant cymunedau ledled Cymru.

Defnydd Effeithlon o Adnoddau Cymru

Mae Defnydd Effeithlon o Adnoddau Cymru / Resource Efficient Wales yn bwynt cyswllt penodol i helpu pobl a sefydliadau ledled Cymru i leihau eu defnydd o ynni a dŵr, yn ogystal â lleihau ac ailddefnyddio gwastraff.

Ditectifs Ynni

Mae'r Ditectifs Ynni yn brosiect ynni cynaliadwy ar gyfer ysgolion cynradd. Mae'r prosiect yn codi ymwybyddiaeth o faterion sy'n ymwneud ag ynni a newid hinsawdd yn ogystal â meithrin hunan-hyder a grymuso disgyblion i gyfrannu at benderfyniadau yn eu hysgolion ac yn eu cymunedau lleol.

Drysau Gwyrdd Cheltenham

Mae Drysau Gwyrdd Cheltenham (Cheltenham Green Doors) yn gasgliad o bobl o'r un anian sydd wedi dod ynghyd i hyrwyddo dull mwy cynaliadwy i fyw bob dydd. Mae astudiaethau achos o gartrefi sydd wedi gwneud rhai o'r gwelliannau hyn yn enghraifft o hyn.

Eich Dyfodol Gwyrdd

Mae Eich Dyfodol Gwyrdd yn ddigwyddiad rhyngweithiol sy'n magu diddordeb disgyblion ysgol yn yr economi carbon isel, a'u rôl i gyflawni hyn drwy eu dewisiadau gyrfa.

Gweithredu Bio-nwy

Pwrpas Gweithredu Bio-nwy yw datblygu'r defnydd o gyfarpar treulio anaerobig ar ffermydd er mwyn lleihau allyriadau nwy tŷ gwydr, cynhyrchu ynni a lleihau gwastraff.

Link to Energy

Mae Link to Energy yn rhwydwaith o dros 100 o osodwyr a chyflenwyr sy'n gallu darparu mesurau effeithlonrwydd ynni i ddeiliaid tai, busnesau bach a grwpiau cymunedol yn Swydd Gaerloyw, De Swydd Gaerloyw a'r ardaloedd cyfagos.

Llinell Gyngor

Mae llinell gyngor benodol Severn Wye yn darparu cyngor am ynni yn y cartref ledled de orllewin Lloegr. Mae hwn yn wasanaeth lleol, diduedd ac am ddim.

Our Future’s People

Mae 'Our Future’s People' yn brosiect ynni ar gyfer ysgolion uwchradd. Mae'n dwyn ynghyd dau o'n prosiectau mwyaf llwyddiannus; ‘Young Energy People’ a ‘Your Green Future’, ill dau wedi ennill gwobrau am eu cyfraniad at ddysgu am gynaliadwyedd.

Partneriaeth Addysg Amgylcheddol Swydd Gaerloyw

Rydyn ni'n cadeirio Partneriaeth Addysg Amgylcheddol Swydd Gaerloyw (Gloucestershire Environmental Education Partnership), sy'n gasgliad o sefydliadau sy'n cynnig cymorth i ysgolion a grwpiau addysgol eraill ym maes addysg cynaliadwyedd.

RE-DIRECT

Bydd RE-DIRECT yn archwilio dichonoldeb trosi adnoddau biomas gwastraff yn gynnyrch carbon.

Rhanbarthau Biomethan

Daeth y Rhanbarthau Biomethan i ben ym mis Mawrth 2014. Prif nod y prosiect oedd hwyluso cynnydd yn nifer y gweithfeydd Treulio Anaerobig sy'n cynhyrchu bio-nwy/biomethan ledled y DU, ond mewn rhanbarthau partner yn benodol.

Rheoli Ynni'n Gynaliadwy mewn Ysgolion

Mae Rheoli Ynni'n Gynaliadwy mewn Ysgolion (sem@schools) yn brosiect Ewropeaidd sy'n cael ei ddarparu mewn ysgolion uwchradd ar draws 5 gwlad Ewropeaidd.

Save@Work

Lluniwyd y prosiect save@work i helpu'r sector cyhoeddus i leihau eu defnydd o ynni a thrwy hynny lleihau allyriadau carbon o'u hadeiladau. Mae'r prosiect yn helpu'r sector cyhoeddus i greu timau ynni ar gyfer pob adeilad, ac yn eu helpu i gadw rheolaeth dros eu defnydd o ynni yn eu swyddfeydd. Mae hefyd yn cyflwyno technegau newid ymddygiad er mwyn annog a helpu eu cydweithwyr i leihau'r ynni a ddefnyddir.

Targed 2020 Swydd Gaerloyw

Mae Targed 2020 Swydd Gaerloyw wedi'i gyllido drwy Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd. Mae'r prosiect yn cynnig hyd at 5 diwrnod o wasanaethau ymgynghori ar effeithlonrwydd ynni i 200 o fusnesau bach a chanolig (SMEs) yn Swydd Gaerloyw. Bydd y grantiau'n cyfrannu hyd at 35% tuag at fesurau arbed ynni a gallent fod yn werth rhwng £500 a £20,000.

Warm and Well

Warm and Well provides energy saving advice to homeowners and private renting tenants. It focuses on how to improve the energy efficiency of properties, and help householders reduce their energy bills.

WeatherEnergy

Yn wahanol i'ch rhagolygon tywydd arferol, mae'r prosiect WeatherEnergy yn dehongli ein hamodau tywydd beunyddiol fel ynni adnewyddadwy posib, gan ddarparu gwybodaeth am faint o ynni fyddai offer solar PV neu offer solar thermol cyffredin wedi'i gynhyrchu y diwrnod blaenorol. Mae hefyd yn cynnig gwybodaeth am nifer y tai y gallent fod wedi derbyn eu trydan o dyrbinau gwynt gweithredol y DU.

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd