Meysydd ein gweithgaredd

Yn Asiantaeth Ynni Severn Wye rydym am fod yn sicr bod ein hymdrechion bob amser yn gwneud gwahaniaethau cadarnhaol. Rydym yn deall y rhyngweithio rhwng cymdeithas, yr amgylchedd a'r economi ac yn credu mewn atebion sydd â chyrhaeddiad eang ac y gellir eu dyblygu. I'ch helpu i ganfod yr hyn rydych chi'n chwilio amdano, rydym wedi cyflwyno ein gwaith ar y wefan hon fesul sector - ond yn ymarferol rydym yn ceisio estyn allan gymaint ag sy'n bosib bob tro rydym yn ymgysylltu ag unrhyw elfen o gymuned.

Meysydd ein Gweithgaredd

Addysg a Hyfforddiant

Rhan ganolog o genhadaeth Severn Wye yw annog pobl i gymryd rhan mewn dysgu gydol oes sy'n eu hysgogi i gyfrannu fwy at gynaliadwedd ac yn esgor ar well ymwybyddiaeth o'r buddiannau a'r cyfleoedd sydd ynghlwm wrth hynny.

Busnes

Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae Severn Wye wedi helpu cannoedd o fusnesau i gwtogi eu biliau tanwydd ac i osod technolegau ynni adnewyddadwy. Gallwn gynnig help llaw i bob math o fusnesau o'r sectorau diwydiannol a gweithgynhyrchu, i swyddfeydd, busnesau lletygarwch, siopau a garejys gwerthu ceir, drwy gyfuniad o hyfforddiant, dadansoddi biliau, arolygon ynni a chymorth parhaus.

Cartrefi

Yn Severn Wye rydym yn ceisio darparu 'gwasanaeth o'r radd flaenaf'. Mae ein cynghorwyr yn mynd cam ymhellach bob tro i sicrhau bod deiliaid tai yn gallu arbed arian ar eu biliau tanwydd, yn fwy cyfforddus yn eu cartrefi, ac yn cael eu hysgogi i gyfrannu at warchod yr amgylchedd.

Cymunedau

Mae gan Severn Wye hanes gadarn o weithio gyda chymunedau lleol. Rydym yn arddel agwedd o ddatblygu cymunedol sy'n ceisio galluogi a grymuso'r bobl rydym yn gweithio â nhw yn hytrach na dim ond eu cynghori lled braich. Gallwn gyflawni hyn drwy gyfrwng hyfforddiant wedi'i deilwra a chyfleoedd agored a rhad ac am ddim i rannu gwybodaeth ac arbenigedd.

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd