Pwy ydym ni?

Elusen yw Asiantaeth Ynni Severn Wye. Ein gweledigaeth yw dyfodol disglair, sicr a chynaliadwy lle nad oes tlodi tanwydd.

Ein cenhadaeth yw ...

Ein cenhadaeth yw darparu arbenigedd ymarferol o ran effeithlonrwydd ynni a byw'n gynaliadwy.

Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn cymryd camau ...

Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn cymryd camau i gyflawni gweithredoedd ymarferol drwy ddatblygu atebion a phrosiectau a drwy gynnig cyngor diduedd, cymorth technegol a hyfforddiant ac addysg i bobl o bob oed.

Ein nodau

  • Rhyddhau pobl o dlodi tanwydd a gwarchod a diogelu iechyd drwy hyrwyddo defnydd effeithiol o ynni a manteisio ar ffynonellau cynaliadwy o ynni
  • Datblygu addysg er budd y cyhoedd mewn cysylltiad â chadwraeth ynni, effeithlonrwydd ynni a defnyddio ffynonellau adnewyddadwy o ynni

Gwerthoedd

Mae'r bobl sy'n gweithio i Severn Wye yn cynnig ystod amrywiol o sgiliau ac arbenigedd ac yn cydweithio i gyflawni ein nodau drwy gyfrwng cyfres o werthoedd cyffredinol, sef:

  • Ychwanegu gwerth - i'r farchnad drwy wneud yr hyn nad yw busnesau masnachol yn ei wneud ac integreiddio hyn i ychwanegu gwerth i'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu;
  • Agosatrwydd - drwy wrando, helpu, cefnogi a chynnwys rhanddeiliaid lle bynnag y gallwn;
  • Diduedd - darparu'r atebion cywir i chi, heb unrhyw ragfarn technolegol/masnachol;
  • Cydweithio - dod â phobl a sefydliadau ynghyd ar lefel leol i lefel Ewropeaidd;
  • Agwedd Gadarnhaol - yn ein hymrwymiad i oresgyn rhwystrau a datrys problemau;
  • Rhannu - gwybodaeth a phrofiad, a sicrhau bod yr hyn a ddysgwn ar gael i bawb;
  • Meddwl Ymlaen - ceisio cyflawni pethau sydd â manteision hirdymor sy'n datrys ac yn atal problemau mewn cysylltiad ag anghenion cynaliadwyedd;
  • Cyfiawnder Cymdeithasol - hyrwyddo hyn drwy roi sylw i anghenion y rheini sydd dan anfantais ac yn agored i niwed.

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd