Defnyddio ein gwefan

Mae'r dudalen hon yn rhoi sylw i amrywiol bolisïau mae'n rhaid i ddefnyddwyr y wefan hon lynu wrthynt. Gallwch glicio ar y dewisiadau isod i sgrolio'n uniongyrchol i adran benodol.

Telerau ac Amodau Cyffredinol y Wefan

Polisi Hygyrchedd

Polisi Preifatrwydd

Polisi Cwcis

Hwyluso Mynediad

Rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod pob tudalen yn cydymffurfio â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe y World Wide Web Consortium (WCAG 2.0), fel rhan o'i Web Accessibility Initiative (WAI). Lluniwyd y safle hwn i gyflawni amodau Blaenoriaeth Lefel 2 (AA).

Sut mae hyn yn Fanteisiol i Ymwelwyr

I ddangos sut mae cydymffurfiaeth wedi sicrhau bod y safle hwn yn hygyrch, rydym wedi rhestru anableddau perthnasol isod ac egluro sut mae'r safle hwn yn bodloni anghenion defnyddwyr.

Nam ar y Golwg

Gall y rheini â nam ar eu golwg (e.e. myopia) newid maint pob tudalen ar y safle i ddiwallu eu gofynion. Mae modd newid maint yr holl destun ar dudalennau, yn cynnwys eitemau dewislen.

Clywed

Nid oes cynnwys ar y safle hwn na all pobl fyddar neu trwm eu clyw gael mynediad atynt. Yn y cyd-destun hwnnw:

  • Petaem yn cynnwys clipiau sain, byddem hefyd yn darparu trac sain ar ffurf testun
  • Petaem yn cynnwys clipiau ffilm neu ffrydiau fideo, byddem hefyd yn darparu is-deitlau â stamp amser

Lleferydd

Gall unrhyw gyfrifiadur neu borwr gwe sy'n cael eu rheoli gan lais ddefnyddio'r safle hwn.

Corfforol

Ar gyfer pobl sy'n cael anhawster defnyddio llygoden, mae technegau bysellau byr safonol ar y bysellfwrdd ar gael. Mae modd llywio'r safle i gyd heb orfod defnyddio llygoden.

Gwybyddol

Mae cynllun y safle yn union yr un fath ar bob tudalen yn ogystal â strwythur y brif ddewislen.

Niwrolegol

Nid oes delweddau animeiddio na thestun sy'n fflachio ar y safle hwn. Mae'r rhain yn gallu - mewn achosion eithriadol - achosi anawsterau i rai pobl sy'n dioddef o anhwylderau niwrolegol penodol.

Maint y Testun

Mae maint yr holl destun ar y safle hwn wedi'i bennu ar ffurf canran, sy'n golygu y gallwch gynyddu maint y testun yn ffenestr y porwr er mwyn ei ddarllen yn haws. Mae pob porwr yn wahanol o ran eu gallu i ddelio â newid graddfa testun, ond isod ceir rhai canllawiau ar gyfer fersiynau diweddaraf y porwyr mwyaf cyffredin:

  • Yn Internet Explorer, dewiswch y gorchymyn dewislen View | Text Size. Yna gallwch ddewis o blith ystod o feintiau testun (Mwyaf, Mwy, Canolig (diofyn), Llai, Lleiaf). Cofiwch nad yw Internet Explorer yn gallu newid maint delweddau
  • Yn Mozilla Firefox, dewiswch y gorchymyn dewislen View | Text Size. Yna gallwch ddewis cynyddu neu leihau maint eich testun. Cofiwch nad yw Mozilla Firefox yn gallu newid maint delweddau
  • Yn Opera, dewiswch y gorchymyn dewislen View | Zoom. Yna bydd gennych amrediad o ganrannau i'w dewis. Mae Opera yn newid graddfa popeth ar y dudalen, nid dim ond y testun, felly bydd y delweddau hefyd yn mynd yn fwy wrth i chi newid y ganran agosáu
  • Yn Safari (Mac OS), dewiswch y gorchymyn dewislen View. Yna gallwch ddewis gwneud y testun yn fwy neu'n llai. Cofiwch nad yw Safari yn gallu newid maint delweddau

Cofiwch hefyd y gall yr un porwr ymddwyn yn wahanol ar blatfformau gwahanol. Er enghraifft, bydd Internet Explorer ar y Mac yn gallu newid graddfa delweddau, ond nid yw'n gallu gwneud hynny ar blatfform Windows. Holwch eich darparwr am fwy o fanylion.

Rhowch eich Adborth

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth hygyrch. Os ydych chi'n profi anawsterau neu os oes gennych awgrymiadau ar gyfer gwneud gwelliannau, yna mae croeso i chi gysylltu â ni gyda'r manylion perthnasol.


Polisi Preifatrwydd

Asiantaeth Ynni Severn Wye yw unig berchennog y wybodaeth ar y safle hwn. Fyddwn ni ddim yn gwerthu nac yn rhannu'r wybodaeth hon i unrhyw gwmni arall.

Os byddwn yn gofyn am wybodaeth gan y defnyddiwr, rhaid i'r defnyddiwr lenwi'r manylion gofynnol mor gywir â phosib oherwydd caiff y wybodaeth hon ei defnyddio i lunio amcanbrisiau neu ymatebion penodol.

Dolenni Allanol

Rydym yn cymryd pob rhagofal posib wrth roi dolenni i wefannau allanol, ond ni allwn fod yn atebol am unrhyw wybodaeth ar safleoedd allanol na sut maent yn delio â'ch preifatrwydd.


Polisi Cwcis

Pan fyddwn ni'n darparu gwasanaethau i chi, rydym am sicrhau eu bod yn rhwydd, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy. Weithiau mae hynny'n golygu gosod darnau bach o wybodaeth ar eich dyfais, er enghraifft ar gyfrifiadur neu ffôn symudol. Mae'r rhain yn ffeiliau bach a elwir yn cwcis.

Nid yw ein cwcis yn cynnwys data penodol am unigolyn, felly ni fydd yn effeithio ar eich preifatrwydd. Nid ydynt yn cynnwys eich cyfeiriad e-bost nac ychwaith yn dweud wrthym pwy ydych chi.

Rydym yn defnyddio cwcis i fonitro ein gwefan a'r defnydd ohoni, yn cynnwys nifer yr ymwelwyr a'r tudalennau mwyaf poblogaidd. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis i wella eich profiad fel defnyddiwr ein gwefan, yn cynnwys:

  • galluogi gwasanaeth sy'n adnabod eich dyfais fel na fydd yn rhaid i chi roi'r un wybodaeth wrth wneud yr un dasg
  • cofio eich bod eisoes wedi rhoi enw defnyddiwr a chyfrinair fel na fydd angen i chi eu teipio bob tro rydych yn mynd o un dudalen i'r llall.

Y cwcis rydyn ni'n eu defnyddio

Mae'r rhestr isod yn dangos yr holl gwcis sy'n cael eu gosod gan y wefan hon a'r gwasanaethau trydydd parti a ddefnyddiwn.

Cwcis ar gyfer gwella'r gwasanaeth

Mae Google Analytics yn gosod cwcis er mwyn i ni gyfrifo faint o ymwelwyr a gaiff y wefan a'u defnydd ohoni. Mae hyn yn helpu i sicrhau bod y wefan ar gael ac yn ein helpu ni i ddeall sut rydych chi'n ei defnyddio.

Enw Cynnwys Arferol Dod i ben
_utma randomly generated number 2 flynedd
_utmb randomly generated number 30 munud
_utmc randomly generated number wrth gau eich porwr
_utmz randomly generated number and information on how the site was reached (e.g. direct or via a link, organic search or paid search) 6 mis

Cwcis ar gyfer rheoli eich ymweliad presennol

Rydym yn defnyddio nifer o gwcis sy'n cofio'ch hoff ddewisiadau wrth edrych ar wybodaeth ar y safle hwn.

Enw Cynnwys Arferol Dod i ben
PHPSESSID randomly generated text wrth gau eich porwr
fe_typo_user session cookie contains data whilst using the website wrth gau eich porwr
eu_implied_consent_SWA contains data to control your cookie preferences 12 mis

 

 

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd