Ein hymddiriedolwyr

Elusen yw Asiantaeth Ynni Severn Wye ac mae'n cydymffurfio â'r rheolau a'r cyfrifoldebau sy'n berthnasol i elusennau a hynny dan oruchwyliaeth ein Bwrdd Ymddiriedolwyr. Mae aelodau'r bwrdd yn rhoi o'u hamser yn wirfoddol ac maent yn atebol i'n rhanddeiliaid sy'n cynnwys ein staff, y gymuned ehangach, y Comisiwn Elusennau a'n cyllidwyr. I gael rhagor o wybodaeth am ein hymddiriedolwyr, tarwch olwg ar y proffiliau isod.

 

 

 

Proffiliau'r Ymddiriedolwyr

Peter Clegg

Dwi'n teimlo'n angerddol am fyw'n gynaliadwy ac mae hynny'n cynnwys meddwl yn gydgysylltiedig am arbed ynni, cynhyrchu ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth, cynhyrchu bwyd a gwastraff, gan ddeall anghenion a gallu'r unigolyn yn hyn o beth. Rydw i wedi...

Doug Coombs

Dwi'n gredwr mawr mewn datblygu amgylchedd ynni cynaliadwy er budd cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol, a hynny drwy ddefnyddio ynni'n fwy effeithiol a dileu tlodi tanwydd. Mae darparu addysg a gwybodaeth er mwyn cynorthwyo hyn ar bob lefel, yn...

Gillian de Candole

Roeddwn am ddefnyddio fy nghefndir a'm sgiliau ariannol wrth weithredu fel Ymddiriedolwr Severn Wye er mwyn hybu ynni cynaliadwy a chynhesrwydd fforddiadwy - nodau sy'n agos iawn at fy nghalon i hefyd. Rydw i'n Ddadansoddwr Ariannol Siartredig ac mae...

Bob Gower

Ar ôl treulio'r rhan fwyaf o'm bywyd gwaith heb feddwl llawer am faterion amgylcheddol, mae gennyf gyfle nawr gyda Severn Wye i gyfrannu at wella rheolaeth dros ynni. Rwy'n gefnogwr brwd o'r rhaglen Eich Dyfodol Gwyrdd/Your Green Future Severn Wye....

David Hardie

Chair

Daeth David yn Ymddiriedolwr ym mis Chwefror 2014. Mae ganddo ymrwymiad personol i'r amgylchedd a defnyddio ynni'n effeithlon. Mae ef a'i wraig wedi adeiladu a bellach yn byw mewn tŷ PassivHaus ardystiedig yn Swydd Gaerloyw. Cefndir mewn mentora...

Andrew Lichnowski

Rydw i am gyfrannu at hyrwyddo ynni cynaliadwy a chynhesrwydd fforddiadwy drwy weithio gyda sefydliad sydd wedi ymrwymo i'r achos. Cyn dod yn ymddiriedolwr yn 2012, roedd gen i brofiad personol o gydweithio gydag unigolion talentog o Severn Wye wrth...

Heather Watts

Is Gadeirydd

Hoffwn feddwl fy mod yn gallu defnyddio fy mhrofiad a'm gwybodaeth ym maes effeithlonrwydd ynni er mwyn helpu Severn Wye i wneud gwahaniaeth. Mae gennyf enw da yn y byd effeithlonrwydd ynni gyda dros 20 mlynedd o brofiad. Roeddwn yn allweddol yn y...

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd