Ethos

Fel sefydliad, rydym yn gwneud ein gorau glas i gael cyn lleied â phosib o effaith negyddol ar yr amgylchedd. Nid yw helpu pobl eraill i wneud hynny'n ddigonol; credwn yn gryf bod yn rhaid i ni osod esiampl cadarnhaol ein hunain.

Rydym yn credu'n gryf mewn gwella perfformiad amgylcheddol ...

Rydym yn credu'n gryf mewn gwella perfformiad amgylcheddol ein cwmni'n barhaus, ac i'r perwyl hynny rydym wedi llunio cyfres o Amcanion Amgylcheddol. Mae'r rhain yn nodi sut gallem gyflwyno gwelliannau yn ein gwaith o ddydd i ddydd, o leihau allyriadau ein hadeiladau i'r te a'r bisgedi yn ein hystafell baned.

 

 

Mae ein hadolygiad amgylcheddol cychwynnol wedi pennu'r blaenoriaethau canlynol eleni:

  1. Gostyngiad pellach o 10% yn ein defnydd o ynni yn ein swyddfeydd.
  2. Gwahanu deunyddiau y gellir eu hailgylchu a lleihau'r gwastraff a ddanfonwn i safleoedd tirlenwi
  3. Annog ailddefnyddio adnoddau'r cwmni yn hytrach nag ailgylchu neu waredu lle bynnag y bo'n bosib.
  4. Datblygu ein polisi prynu, i gynnwys Masnach Deg a chyflenwyr moesegol lleol.

 

 

Er mwyn cyflawni'r ymrwymiadau hyn ...

Er mwyn cyflawni'r ymrwymiadau hyn rydym wedi sefydlu ein Tîm Gwyrdd. Rydym hefyd yn gweithredu System Rheoli Amgylcheddol sy'n cydymffurfio â gofynion y Safon Rhyngwladol ISO14001:2004.

Darllenwch sut mae pethau'n mynd ar y tudalennau canlynol:

Newyddion

Ein gwaith

Tweets newydd